Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Bierutowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Organy Gminy  / Rada Miejska
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rada Miejska Rada Miejska


Skład VIII Kadencji Rady Miejskiej w Bierutowie na lata 2018 - 2023

(TREŚĆ ZAKŁADKI W TRAKCIE AKTUALIZACJI)

STATUT MIASTA I GMINY BIERUTÓW 

 

Przekazywanie gminie w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zawsze zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację, w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia. W przypadku niedotrzymania terminów przekazania środków, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

Działalność Rady wygasa z upływem kadencji. Funkcje kontrolne Rada wykonuje przy pomocy Komisji Rewizyjnej. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub nie wynika to ze statutu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, w takim samym trybie jak ich powołanie. Zasady i tryb rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego z pełnienia funkcji reguluje art. 19 ust. 5 i 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w brzmieniu:"[…] 5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.”

Prawo zgłaszania kandydata na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego przysługuje każdemu radnemu. Na każde z tych stanowisk przeprowadza się odrębne głosowanie.

Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przewodniczący Rady Miejskiej Bierutowa przyjął zwyczaj zwoływania sesji raz w miesiącu w ostatni czwartek danego miesiąca. Na sesjach Rada podejmuje uchwały. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał doręcza się radnym. Zawiadomienie o zwołaniu sesji i porządku obrad jest ogłaszane na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bierutowie jak również na oficjalnej stronie internetowej miasta i gminy Bierutów  www.bierutow.pl.

STATUS PRAWNY RADNEGO

 data wytworzenia2008-05-28
data udostępnienia2008-05-28
sporządzone przezMonika Raczyńska
opublikowane przezJerzy Janoś
ilość odwiedzin2641
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Bierutowie, Moniuszki 12 , 56-420 Bierutów, tel.: 71 314-62-51, fax: 71 314-64-32, bierutow@bierutow.pl, www.bierutow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@