Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Bierutowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Informacje  / Organy Gminy  / Rada Miejska
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rada Miejska Rada Miejska


Skład VII Kadencji Rady Miejskiej w Bierutowie na lata 2014 - 2018

1. Jarząb Marianna – Przewodnicząca Rady Miejskiej

2. Ilska - Bigos Karolina – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

3. Baranowski Piotr

4. Borówka Małgorzata

5. Charlicki Józef

6. Kapuśniak Marian

7. Kisiel Krzysztof

8. Kwaśniewski Jan

9. Ławniczak Józef

10. Sawicki Piotr

11. Skraburski Józef

12. Słomski Marek

13. Wojtas Małgorzata

14. Wysocka – Przybyłek Irena

15. Zagórska Anna 

1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przew. Jan Kwaśniewski

 • Marian Kapuśniak
 • Małgorzata Borówka
 • Piotr Sawicki
 • Karolina Ilska -Bigos
 • Krzysztof Kisiel

2. Komisja Budżetu – przew. Józef Charlicki

 • Józef Ławniczak
 • Małgorzata Wojtas
 • Krzysztof Kisiel
 • Piotr Sawicki

3. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia – przew. Małgorzata Wojtas

 • Marek Słomski
 • Anna Zagórska
 • Irena Wysocka-Przybyłek
 • Józef Skraburski
 • Piotr Baranowski

4. Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska– przew. Anna Zagórska

 • Jan Kwaśniewski
 • Karolina Ilska - Bigos
 • Piotr Baranowski
 • Irena Wysocka-Przybyłek
 • Małgorzata Borówka

5.Komisja Rewizyjna – przew. Józef Ławniczak

 • Marek Słomski
 • Józef Charlicki
 • Marian Kapuśniak
 • Józef Skraburski

 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.

Zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Bierutów z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 38 poz. 939 ze zm.) (dalej: Statut), do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.):

 1. Uchwalanie statutu gminy.
 2. Ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
 3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek burmistrza.
 4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
 5. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Uchwalanie programów gospodarczych,
 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,
 10. Określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji, a także zadań z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, ze zm.), a także wznoszenia pomników.
 15. Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta i gminy.
 16. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
 17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

STATUT MIASTA I GMINY BIERUTÓW 

 

Przekazywanie gminie w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zawsze zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację, w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia. W przypadku niedotrzymania terminów przekazania środków, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

Działalność Rady wygasa z upływem kadencji. Funkcje kontrolne Rada wykonuje przy pomocy Komisji Rewizyjnej. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Radę.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub nie wynika to ze statutu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, w takim samym trybie jak ich powołanie. Zasady i tryb rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego z pełnienia funkcji reguluje art. 19 ust. 5 i 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w brzmieniu:"[…] 5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.”

Prawo zgłaszania kandydata na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego przysługuje każdemu radnemu. Na każde z tych stanowisk przeprowadza się odrębne głosowanie.

Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przewodniczący Rady Miejskiej Bierutowa przyjął zwyczaj zwoływania sesji raz w miesiącu w ostatni czwartek danego miesiąca. Na sesjach Rada podejmuje uchwały. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał doręcza się radnym. Zawiadomienie o zwołaniu sesji i porządku obrad jest ogłaszane na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bierutowie jak również na oficjalnej stronie internetowej miasta i gminy Bierutów  www.bierutow.pl.

STATUS PRAWNY RADNEGO

 data wytworzenia2008-05-28
data udostępnienia2008-05-28
sporządzone przezMonika Raczyńska
opublikowane przezJerzy Janoś
ilość odwiedzin1779
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Bierutowie, Moniuszki 12 , 56-420 Bierutów, tel.: 71 314-62-51, fax: 71 314-64-32, bierutow@bierutow.pl, www.bierutow.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@