Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Prawo lokalne (uchwały Rady Miejskiej) Uchwały 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2015, bieżące, menu 205 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2015

Uchwały 2015

Uchwała Rady Miejskiej nr XV/119/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie MiG Bierutów.

Uchwała Rady Miejskiej nr XV/118/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr Vi/32/15 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miG Bierutów na 2015 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XV/116/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie WPF MiG Bierutów na lata 2016-2031 r. 

Uchwała Rady Miejskiej nr XV/115/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej MiG Bierutów na 2016 r. 

Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/112/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/111/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie Programu współpracy MiG Bierutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/110/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najswiętszej Marii Panny w Wabienicach

Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/109/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/303/13 - odpady komunalne, nieczystości ciekłe...

Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/108/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/107/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie MiG Bierutów na 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/106/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie okreslenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/105/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/104/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/101/15 z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnicy na kadencję 2016-2019

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/96/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie sprzeciwu dotyczącego proponowanych zmian ustawy z dn 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/95/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/94/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/93/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/92/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów 

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/91/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej ZPZOZ w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/90/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia Statutu MGOPS w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/89/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Bierutowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/88/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zbytowej

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/87/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wabienicach

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/86/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/85/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Józefa Oblubieńca w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/84/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wabienicach

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/83/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 11 w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/82/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie udzelenia pomocy finansowej dla Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. M.Konopnickiej 47 w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/81/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Rady Miejskiej nr XII/80/15 z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Rady Miejskiej nr XI/79/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XI/76/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej ZPZOZ w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XI/75/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Bierutowie do Rady Społecznej ZPZOZ w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XI/74/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZPZOZ w Bierutowie za 2014 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XI/73/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis ( Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 poz. 2676 )

Uchwała Rady Miejskiej nr XI/72/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XI/71/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XI/70/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zbytowej

Uchwała Rady Miejskiej nr X/67/15 z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr X/66/15 z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr X/65/15 z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie uruchomienia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr X/64/15 z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia MiG Bierutów do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju w okresie programowania 2014-2020

Uchwała Rady Miejskiej nr X/63/15 z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr X/62/15 z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie uchwalenia MPZP dla obszaru położonego w Bierutowie przy ul. Słowackiego

Uchwała Rady Miejskiej nr X/61/15 z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie uchwalenia MPZP dla obszaru położonego w Bierutowie przy ul. 1-go Maja

Uchwała Rady Miejskiej nr X/60/15 z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie uchwalenia MPZ dla obszaru położonego w Bierutowie przy ul. Konopnickiej

Uchwała Rady Miejskiej nr X/59/15 z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie podjęcia działań mających na celu włączenia MiG Bierutów do Regionu IX Gospodarki Odpadami Komunalnymi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Rady Miejskiej nr X/58/15 z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem MiG Bierutów na lata 2015-2020

Uchwała Rady Miejskiej nr IX/57/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/56/15 z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia MiG Bierutów do Programu Odnowy Wsi w województwie dolnośląskim

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/53/15 z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie MPZ dla wsi Sątok

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/52/15 z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/51/15 z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZ dla wsi Solniki Wielkie

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/50/15 z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/49/15 z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Miejskiego w Bierutowie oraz oddziałów przedszkolnych...

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/48/15 z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie eyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie MiG Bierutów środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/46/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Miejskiego w Bierutowie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/45/15 z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/44/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały 258/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/43/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie określenioa szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/42/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały 324/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospopdarowanie odpadami.

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/41/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospopdarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/40/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia terminu częstotliwościu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/39/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

 Uchwała Rady Miejskiej nr VII/38/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/37/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacj programów polityki zdrowotnej na 2015 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr VI/32/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Bierutów na 2015 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr VI/31/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr VI/30/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2015 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr VI/29/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2015 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr VI/28/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2015 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr VI/27/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr VI/26/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na 2015 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr VI/25/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjecia planu pracy Rady Miejskiej w Bierutowie na 2015 r.

Metryka

sporządzono
2014-12-30 przez
udostępniono
2014-12-30 00:00 przez Raczyńska Monika
zmodyfikowano
2021-09-02 09:14 przez Raczyńska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2912
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.