Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Prawo lokalne (uchwały Rady Miejskiej) Uchwały 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2016, bieżące, menu 213 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2016

Uchwały 2016

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/214/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/213/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciązenie służebnościa gruntową nieruchomości MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/212/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

 w sprawie WPF MiG Bierutów na lata 2017-2032

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/211/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

 w sprawie uchwały budżetowej MiG Bierutów na 2017 rok

Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/208/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącą własność MiG Bierutów w miejscowości Solniki Małe, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/207/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 w sprawie Programu Współpracy MiG Bierutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/206/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/130/16 w sprawie przyjęcia GPPiRPA oraz Przeciwdzialania Narkomanii dla MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/205/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015 – 2020

Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/204/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 w sprawie udzelenia pomocy finansowej dla Parefii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wabienicach

Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/203/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/303/13 w sprawie ustalenia górnych stawek oplat za uslugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włścicieli nieruchomości oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/202/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/14 w sprawie ustalenia opłaty za ręczner oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Bierutów.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/201/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/200/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 w sprawie opłaty prolongacyjnej

Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/199/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXV/198/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie MiG Bierutów na 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/195/16 z dnia 27 października 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Bierutowie obciążających Panią Beatę Sus za lokal mieszkalny w Solnikach Wielkich 22

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/194/16 z dnia 27 października 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Bierutowie obciążających Panią Grażynę Wlaźlak za lokal mieszkalny w Bierutowie przy ul. 1-go Maja
14/3

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/193/16 z dnia 27 października 2016 r.

 w sprawie zrzeczenia się przez Spółdzielnię Mieszkaniową " Zacisze" w Oleśnicy użytkowania wieczystego

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/190/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie zmiany statutu Zarządu Oświaty Samorządowej w Bierutowie nadanego uchwałą Nr
XXXI/248/09 Rady Miejskiej w Bieutowie z dnia 26 lutego 2009r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/189/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów na
rzecz użytkowników wieczystych

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/188/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/187/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/186/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego we wsi Zbytowa

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/185/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych we wsi Zbytowa

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/184/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego we wsi Kruszowice

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/183/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych we wsi Kruszowice

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/182/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych we wsi Kijowice

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/181/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego we wsi Kijowice

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/180/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kijowice

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/179/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paczków

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/178/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą,,Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie” oraz
nadania jej statutu

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/177/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi
drogami powiatowymi

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/176/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1462 D w
miejscowości Gorzesław

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/175/16 z dnia 22 września 2016 r.

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Bierutowa

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/172/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w
Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/169/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko -
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/168/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XVIII/149/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/167/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/166/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/165/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/164/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

 w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność
Miasta i Gminy Bierutów zabudowanej stacją transformatorową.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/163/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski w Zbytowej

Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/162/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji
Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015 – 2020

Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/161/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.

 w sprawie zmiany UchwałyNr XVI/130/16 Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta i Gminy Bierutów na rok 2016.

Uchwała Rady Miejskiej nr XX/157/16 z dnia 19 maja 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XX/156/16 z dnia 19 maja 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XX/155/16 z dnia 19 maja 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zakup gruntu

Uchwała Rady Miejskiej nr XX/154/16 z dnia 19 maja 2016 r.

 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XX/153/16 z dnia 19 maja 2016 r.

 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bierutowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2015

Uchwała Rady Miejskiej nr XX/152/16 z dnia 19 maja 2016 r.

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/151/16 z dnia 31 marca 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały WPF dla MiG Bierutów na lata 2016-2031

Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/150/16 z dnia 31 marca 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej MiG Bierutów na 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/149/16 z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługiopiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orazszczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/148/16 z dnia 31 marca 2016 r.

 w sprawie przyjęcia Statutu MGOPS w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/147/16 z dnia 31 marca 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr X/65/15 z dn. 28.05.2015 r. w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej dla MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/146/16 z dnia 31 marca 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/145/16 z dnia 31 marca 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/144/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF na 2016-2031

Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/143/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej MiG Bierutów na 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/142/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/141/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

 w sprawie nadania nazwy skwer Ks. Prałata Jana Gabora w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/140/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/439/14 z dn. 23.10.2014 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/139/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własnośc MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/138/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XVII/137/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

 w sprawie przyjecia do realizacji programów polityki zdrowotnej na 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/136/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest MiG Bierutów.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/135/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy rdodze powiatowej nr 1459D w miejscowości Posadowice.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/134/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/108/15 w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w MiG Bierutów.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/133/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłozenie na raty wierzytelności ZGK w Bierutowie - dokument dostępny na wniosek z powodu zawartych w treści danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych).

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/132/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/131/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenia MiG Bierutów.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/130/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Bierutów na 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/129/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu współpracy MiG Bierutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/127/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w MiG Bierutów na lata 2016-2020

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/126/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/125/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2016 r.

 Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/124/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/123/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na 2016 r.

 Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/122/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bierutowie na 2016 r. 

Metryka

sporządzono
2016-02-01 przez
udostępniono
2016-02-01 00:00 przez Adam Kutek
zmodyfikowano
2016-12-27 11:12 przez Kutek Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2255
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.