Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Program 500+
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Program 500+, bieżące, menu 218 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Program 500+

Program 500+

INFORMACJA BURMISTRZA BIERUTOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWANI DZIECI – PROGRAM 500+

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY BIERUTÓW!

 

W dniu 1 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci „Program 500+”. Niniejsza informacja ma przybliżyć Państwu procedury związane z realizacją ustawy:

 I.  kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia wychowawczego,

II. procedury związane ze składaniem wniosków o przyznanie świadczenia,

III. tryb przyznawania świadczenia wychowawczego,

IV. zasady kontroli wydatkowania przyznanych środków na świadczenie wychowawcze  przez organ uprawniony.

 

         I.      Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. Obywatelom polskim.
 2. Cudzoziemcom do których stosuje się przepisy o zabezpieczeniu społecznym, przebywających na terenie Rzeczypospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy pod warunkiem zamieszkiwania na terenie RP  wraz z rodziną.
 3. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do 30 września roku następnego.
 4. W roku 2016 prawo do świadczenia rodzinnego będzie ustalone od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.
 5. WNIOSKI NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY –  NALEŻY SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA 2017 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2017 r – WARUNEK KONTYNUACJI ŚWIADCZENIA.

 

Świadczenie wychowawcze  przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko  18 roku życia.

Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 złotych, w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności dochód nie przekracza 1200 złotych na osobę w rodzinie.


Świadczenie na drugie i kolejne dziecko przysługuje do ukończenie przez dziecko 18 roku życia bez względu na osiągany dochód na członka rodziny.


Po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia organ gminy wyznaczony do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci dokona ponownego przeliczenia dochodu na członka rodziny ustalając ponownie prawo do świadczenia rodzinnego. 

Przykład – na wychowaniu w rodzice maja dwoje dzieci w wieku 16 i 10 lat. Z przeliczenia kryterium dochodowego rodzina nie kwalifikuje się do otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko. Świadczenie wychowawcze rodzic, opiekun otrzyma na drugie dziecko jednak tylko do ukończenia 18 roku życia przez pierwsze dziecka. Po osiągnięciu pełnoletniości przez pierwsze dziecko podmiot wyznaczony dokona  ponownie weryfikacji dochodu na członka rodziny.

 

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka na dzieckiem jest sprawowana równocześnie świadczenie wypłaca się temu kto pierwszy złoży wniosek. (Zdecyduje data/godzina  wpływu do podmiotu realizującego program).

W przypadku gdy rodzic, opiekun złożą ponownie wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na to samo dziecko organ właściwy przeprowadza wywiad środowiskowy podczas którego ustala  osobę faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem. Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest równoznaczna z odmową przyznania świadczenia.

 

          II.       Procedury składania wniosków

Wnioski można będzie składać od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. wyplata świadczenia wypłacana będzie z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

 

Gdzie można pobrać wniosek.

 

Na ternie miasta i gminy Bierutów wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego dostępne będą od dnia 17 marca 2016 roku, w następujących miejscach:

 1.      Mieszkańcy Miasta Bierutowa – w Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 17 marca 2016 roku

 2.      Mieszkańcy poszczególnych na ternie gminy – u sołtysów poszczególnych wsi od dnia 17 marca 2016 r.

WAŻNE – WNIOSEK JEST DO POBRANIA NA STRONIE INTERNRTOWEJ MIEJSKO GMINNEGO OŚORDKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUTWIE POD ADRESEM: www.bierutow.naszops.pl/bip - w zakładce aktualności.Przyjmowanie wniosków od dnia 1 kwietnia 2016 roku w:


1.      Mieszkańcy Miasta Bierutowa w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie ul. Moniuszki 12 w godzinach od 9,00 do 15,00 – wnioski przyjmować będą Kierownik MGOPS, pracownicy socjalni, pracownicy ds. świadczeń.

2.      Mieszkańcy poszczególnych miejscowości u sołtysów poszczególnych wsi.

 

 

           III.             TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

 

 

Przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko uzależnione jest od dochodów na członka rodziny – dochód NIE MOŻE PRZKROCZYĆ 800 ZŁOTYCH A W PRZYAPDKU WYCHOWAYWANIA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1200 ZŁOTYCH NA CZŁONKA RODZINY.

 

Do wniosku dołączamy następujące dokumenty potwierdzające dochód rodziny za rok 2014 – zaświadczeń o dochodach przez osoby składające wnioski skróci okres weryfikacji i przyspieszy przyznanie świadczeń. Dotyczy to również podania numeru konta bankowego.

 

 

 

Wykaz dokumentów potwierdzających dochody rodziny za rok 2014:

 

 

,,Rodzina 500 +”

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. 2016r. poz. 214)

 

DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE  WYCHOWAWCZE  NA PIERWSZE DZIECKO NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO:

 

   1. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • oświadczenia członków rodziny od dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e iart.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r.          podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z2012r. poz.361, z późn. zm.);
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

 – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną    czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
   2. kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art.127 ustawy z dnia 12grudnia 201r. o cudzoziemcach(Dz.U. poz.1650, z późn. zm.);
   3. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy;
   4. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
   5. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego oprowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
   6. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
   7. dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość
   8. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

 

W przypadku urodzenia dziecka i złożenia wniosku w miesiącu urodzenia dziecka świadczenie dzieli się przez 30 dni i mnodzy przez ilość dni pozostała do końca miesiąca.

 

            IV.             Zasady kontroli wydatkowania przyznanych środków na świadczenie wychowawcze  przez organ/podmiot uprawniony.

 

Zgodnie z zapisami ustawy w pomocy państwa w wychowaniu dzieci podmiot realizujący zadania ma prawo do kontroli zasadności wydatkowania świadczenia rodzinnego  ma prawo do kontroli zasadności i celowości wydatków. W przypadku stwierdzenia marnotrawienia środków świadczenia lub przeznaczanie ich na inne cele niż potrzeby dzieci podmiot ma prawo wstrzymać wypłatę świadczenia i przyznawać ja w formie rzeczowej. Kontroli sposobu wydatkowania środków świadczenia wychowawczego dokonywać będą pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.

 

 

/--/ Burmistrz Bierutowa

Władysław Bogusław Kobiałka

 

Załącznik nr 1 - Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie członka rodziny o dochodach.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego.

Załącznik nr 5 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Metryka

sporządzono
2016-03-08 przez Marek Czarnecki
udostępniono
2016-03-08 00:00 przez Adam Kutek
zmodyfikowano
2016-03-09 11:16 przez Kutek Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2605
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.