Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Prawo lokalne (uchwały Rady Miejskiej) Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2017, bieżące, menu 222 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2017

Uchwały 2017

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/337/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/225/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/336/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących
własność Powiatu Oleśnickiego

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVII/333/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/329/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu - kolejowe przewozy pasażerskie na linii nr 143, Kalety - Kluczbork - Wrocław.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/329/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały - udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/328/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia MPZP Solniki Wielkie 2, obejmujmującego obszar  we wsi Solniki Wielkie.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/327/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia MPZP Solniki Wielkie 1, obejmujmującego obszar  we wsi Solniki Wielkie.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/326/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia MPZP Zbytowa 7, obejmujmującego obszar  we wsi Zbytowa.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/325/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia MPZP Zbytowa 6, obejmujmującego obszar  we wsi Zbytowa.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/324/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia MPZP Zbytowa 5, obejmujmującego obszar  we wsi Zbytowa.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/323/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia MPZP Zbytowa 4, obejmujmującego obszar  we wsi Zbytowa.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/322/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Zbytowa 3, obejmujmującego obszar  we wsi Zbytowa.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/320/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Zbytowa 2, obejmujmującego obszar  we wsi Zbytowa.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/320/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej SP w Zbytowej w 8-letnią SP w Zbytowej

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/319/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia nprzekształcenia dotychczasowej 6-letniej SP w Wabienicach w 8-letnią S w Wabienicach

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/318/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej SP w Bierutowie w 8-letnią SP w Bierutowie.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/317/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych...

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/316/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/331/09 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli...

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/315/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/303/13

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/314/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/313/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/312/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia opłaty za ręczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/311/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie Programu współpracy MiG Bierutów z organizacjami pozarządowymi oraz pozytku publicznego na 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/310/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych ARAW S.A. oraz wystąpienia MiG Bierutów z ARAW S.A.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/309/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/308/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie określeniaa wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie MiG Bierutów na 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/305/17 z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie udzelenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/304/17 z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/271/17 - usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/303/17 z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/270/17 - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/300/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/299/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zbytowej

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/298/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/297/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wabienicach

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/296/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/214/2008 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 listopada 2008 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub wykazu zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/295/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/331/09 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/294/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/293/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Bierutów do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/292/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/291/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie obciążających [...]

Dokument dostępny w Biurze Rady Miejskiej, po dokonaniu anonimizacji.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/290/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie obciążających [...]

Dokument dostępny w Biurze Rady Miejskiej, po dokonaniu anonimizacji.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/289/17 z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/285/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu ZPZOZ w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/284/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZPZOZ w Bierutowie za 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/283/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego "AKTYWNI BIERUTOWIANIE"...

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/282/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały XXXI/247/09 w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/276/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/280/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu dla linii napowietrznej SN

i słupa SN na działce nr 2/7 AM 18...

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/279/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/278/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/277/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/276/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/275/17 z dnia 22 cczerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/274/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/273/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność MiG w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/271/17 z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/270/17 z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/269/17 z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały XXVII/255/17 - Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/268/17 z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie - treść dokumentu dostępna na wniosek ze względu na zawarte w nim dane osobowe objęte ustawą o ochronie danych osobowych

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/267/17 z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie - treść dokumentu dostępna na wniosek ze względu na zawarte w nim dane osobowe objęte ustawą o ochronie danych osobowych

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/266/17 z dnia 18 maja 2017 r.

 

w sprawie - treść dokumentu dostępna na wniosek ze względu na zawarte w nim dane osobowe objęte ustawą o ochronie danych osobowych

 

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/265/17 z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie - treść dokumentu dostępna na wniosek ze względu na zawarte w nim dane osobowe objęte ustawą o ochronie danych osobowych

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/264/17 z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bierutowa z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXI/263/17 z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/262/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z zarządzaniem niektórymi
drogami powiatowymi

Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/259/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/258/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierutowie obciążających [...].
Dokument dostępny w Biurze Rady Miejskiej, po dokonaniu anonimizacji.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/257/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/256/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/255/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/254/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/253/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXX/252/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/251/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez MiG Bierutów.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/250/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego...

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/249/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/248/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 w sprawie upoważnienia kierownika MGOPS w Bierutowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/247/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/246/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 w sprawie zmiany uchwały XVIII/149/16 z dn. 31 marca 2016 r w sprawie szczegółowych warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/245/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 w sprawie - dokument dostępny na wniosek ze względu na zawarte w nim dane osobowe objęte ustawą o ochronie danych osobowych

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/244/17 z dnia 30 marca 2017 r.

 w sprawie zmiany uchwały XXVI/214/16 z dn 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/240/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/205/16 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015-2020

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/239/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego we wsi Kijowice

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/238/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych we wsi Kijowice

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/237/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Kijowice

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/236/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2017

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/235/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/234/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie obciążających [...].
Dokument dostępny w Biurze Rady Miejskiej, po dokonaniu anonimizacji.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/233/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie obciążających [...].
Dokument dostępny w Biurze Rady Miejskiej, po dokonaniu anonimizacji.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/232/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/231/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/230/17 z dnia 23 lutego 2017 r.

 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/228/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańczmi MiG Bierutów - "Budzet obywatelski w MiG Bierutów w 2017 r."

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/227/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolknego dzieci...

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/226/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie obciążających [...].
Dokument dostępny w Biurze Rady Miejskiej, po dokonaniu anonimizacji.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/225/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/224/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej ZPZOZ w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/223/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie zmany uchwały nr XVIII/149/16 w sprawie szczegółowych warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze...

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/222/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/221/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/220/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/219/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/218/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/217/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.

 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bierutowie w 2017 r.

Metryka

sporządzono
2017-06-29 przez UM w Bierutowie
udostępniono
2017-06-29 00:00 przez Adam Kutek
zmodyfikowano
2018-05-10 13:32 przez Kutek Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2352
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.