Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Prawo lokalne (uchwały Rady Miejskiej) Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2018, bieżące, menu 225 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2018

Uchwały 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr III/29/18 dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019

Uchwała Rady Miejskiej nr III/26/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Bierutów do kategorii dróg gminnych

Uchwała Rady Miejskiej nr III/25/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

Uchwała Rady Miejskiej nr III/24/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Bierutowie.

Uchwała Rady Miejskiej nr III/23/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Bierutowie do Rady Społecznej Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie.

Uchwała Rady Miejskiej nr III/22/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/347/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2018.

Uchwała Rady Miejskiej nr III/21/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy
nieruchomości gruntowej

Uchwała Rady Miejskiej nr III/20/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy
nieruchomości gruntowej

Uchwała Rady Miejskiej nr III/19/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej

Uchwała Rady Miejskiej nr III/18/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej

Uchwała Rady Miejskiej nr III/17/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej

Uchwała Rady Miejskiej nr III/16/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej

Uchwała Rady Miejskiej nr III/15/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej

Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej

Uchwała Rady Miejskiej nr III/13/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej

Uchwała Rady Miejskiej nr III/12/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.

Uchwała Rady Miejskiej nr III/11/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia opłaty za ręczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Bierutów.

Uchwała Rady Miejskiej nr III/10/18 dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne

Uchwała Rady Miejskiej nr II/8/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Rady Miejskiej nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Bierutów na 2019 rok

Uchwała Rady Miejskiej nr II/6/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Bierutowa

Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Bierutowie, ustalenia zakresu ich działania oraz
składu osobowego

Uchwała Rady Miejskiej nr II/4/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała Rady Miejskiej nr II/3/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Rady Miejskiej nr II/2/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr I/1/18 z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/424/18 z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Zbytowej

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/423/18 z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie uchwalwnia Statutu MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/422/18 z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zaliczenia dróg na terenia MiG Bierutów do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/421/18 z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie "Programu współpracy MiG Bierutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2019 r".

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/420/18 z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/269/2009 w sprawie wydzierzawiania, najmu i uzyczania nieruchomości stanowiacych własność MiG Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/419/18 z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/416/18 z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na
okres dłuższy niż trzy lata

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/415/18 z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/414/18 z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Miasto i Gminę Bierutów prawa własności
nieruchomości stanowiacej własność Skarbu Państwa

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/413/18 z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w mieście Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/412/18 z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
w Wabienicach

Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/410/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego przez Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XLV/407/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Bierutów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/404/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Bierutowa 

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/403/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego przez Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/402/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Bierutowie za rok 2017

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/401/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/400/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/397/18 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła
w Solnikach Wielkich

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/396/18 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/395/18 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup gruntu

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/394/18 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto i Gminę Bierutów dotacji celowej
Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu
zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 143
Kalety – Kluczbork – Wrocław

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/393/18 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonym przez Miasto i Gminę Bierutów przedszkolu oraz
oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/392/18 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bierutowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Uchwała Rady Miejskiej nr XLIII/391/18 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/390/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Bierutów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/389/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Bierutów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/386/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/385/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Bierutów i jej jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/384/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/383/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto
i Gminę Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/382/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP
KARWINIEC 1, obejmującego obszar w obrębie Karwiniec

Uchwała Rady Miejskiej nr XLII/381/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XL/380/18 z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Bierutów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Rady Miejskiej nr XL/379/18 z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Bierutów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Rady Miejskiej nr XL/375/18 z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Gminy
Bierutów na lata 2018-2028"

Uchwała Rady Miejskiej nr XL/374/18 z dnia 22 marca 2018 r.

sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/336/18 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2018-2020”

Uchwała Rady Miejskiej nr XL/373/18 z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków i przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania

Uchwała Rady Miejskiej nr XL/372/18 z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bierutowie

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/369/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy
Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/368/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierutowie obciążających [...]. Dokument dostępny w Biurze Rady Miejskiej, po dokonaniu anonimizacji.

Dokument dostępny w Biurze Rady Miejskiej, po dokonaniu anonimizacji.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/367/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/366/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania na lata 2018-2020”

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/365/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie
zadań własnych gminy

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/364/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów
dotyczących realizacji projektu pod nazwą: "Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2018
roku"

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/363/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła
w latach 2018-2022 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIX/362/18 z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji programów polityki zdrowotnej na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/361/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/360/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu określającego
tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/359/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej
Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Bierutów, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania
zadania

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/358/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bierutowie obciążających [...].

Dokument dostępny w Biurze Rady Miejskiej, po dokonaniu anonimizacji.

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/357/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy
Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/356/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/355/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/354/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/353/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/352/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/351/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/350/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/349/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych
dodatków, szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/348/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/347/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/346/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 listopada 2017r.
w sprawie ustalenia opłaty za ręczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Bierutów

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/345/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/344/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/343/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia palnu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/342/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na rok 2018

Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/341/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bierutowie na rok 2018

Metryka

sporządzono
2018-02-01 przez UM w Bierutowie
udostępniono
2018-02-01 00:00 przez Monika Raczyńska
zmodyfikowano
2019-09-04 11:18 przez Raczyńska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2488
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.