Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Bierutowie
Menu góra
Strona startowa Rada Miejska Prawo lokalne (uchwały Rady Miejskiej) Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały 2021, bieżące, menu 271 - BIP - Urząd Miejski w Bierutowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały 2021

Uchwały 2021

UCHWAŁA NR XXXIX/460/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038

 

UCHWAŁA NR XXXIX/459/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok

 

UCHWAŁA NR XXXIX/458/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

 

UCHWAŁA NR XXXIX/457/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/367/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej

 

UCHWAŁA NR XXXIX/456/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIX/455/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XXXIX/454/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XXXIX/453/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 38 w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XXXIX/452/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/2344/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIX/451/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022

 

UCHWAŁA NR XXXIX/450/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2022-2039

 

UCHWAŁA NR XXXIX/449/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2022

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/448/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/447/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 8 grudnia 2021 r.

uchwała zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020-2038

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/446/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok

 

UCHWAŁA NR XXXVII/445/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

uchwała zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020-2038

 

UCHWAŁA NR XXXVII/444/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok

 

UCHWAŁA NR XXXVII/443/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Bierutowa

 

UCHWAŁA NR XXXVII/442/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2007 Rady Miejskie w Bierutowie z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu

 

UCHWAŁA NR XXXVII/441/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA NR XXXVII/440/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXVII/439/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia woli uruchomienia linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXVII/438/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

UCHWAŁA NR XXXVII/437/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia opłat za ręczne oczyszczanie ulic i placów na terenie miasta Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXVII/436/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXVII/435/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu

 

UCHWAŁA NR XXXVII/434/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego lub jego spadkobiorcy.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/433/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXVII/432/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów na rzecz użytkownika wieczystego.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/431/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów na rzecz użytkownika wieczystego

 

UCHWAŁA NR XXXVII/430/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXVII/429/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/416/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30.09.2021r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XXXVII/428/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Bierutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

 

UCHWAŁA NR XXXVI/427/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038

 

UCHWAŁA NR XXXVI/426/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok

 

UCHWAŁA NR XXXVI/425/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Bierutów „Zdolni znad Widawy” na lata 2021-2023

 

UCHWAŁA NR XXXVI/424/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Bierutów „Zdolni znad Widawy” na lata 2021-2023

 

UCHWAŁA NR XXXVI/423/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/422/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 września 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Bierutów „Zdolni znad Widawy” na lata 2021-2023

 

UCHWAŁA NR XXXV/422/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Bierutów „Zdolni znad Widawy” na lata 2021-2023

 

UCHWAŁA NR XXXV/421/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038

 

UCHWAŁA NR XXXV/420/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok

 

UCHWAŁA NR XXXV/419/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXV/418/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bierutów i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 

UCHWAŁA NR XXXV/417/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2027

 

UCHWAŁA NR XXXV/416/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XXXIV/415/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038

 

UCHWAŁA NR XXXIV/414/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok

 

UCHWAŁA NR XXXIV/413/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2022 roku”.

 

UCHWAŁA NR XXXIV/412/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ZBYTOWA 4, obejmującego obszar we wsi Zbytowa

 

UCHWAŁA NR XXXIV/411/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ZBYTOWA 3, obejmującego obszar we wsi Zbytowa

 

UCHWAŁA NR XXXIV/410/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP ZBYTOWA 2, obejmującego obszar we wsi Zbytowa

 

UCHWAŁA NR XXXIV/409/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOLNIKI WIELKIE 1, obejmującego obszar w obrębie Solniki Wielkie

 

UCHWAŁA NR XXXIV/408/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla obszaru położonego we wsi Wabienice

 

UCHWAŁA NR XXXIV/407/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIV/406/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIV/405/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIV/404/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIV/403/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Bierutowa nr 91/21 z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie zakazu napełniania basenów przydomowych, podlewania przydomowych ogródków i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIV/402/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/269/2009 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania, najmu i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIV/401/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXX/239/09 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIV/400/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

 

UCHWAŁA NR XXXIV/399/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

 

UCHWAŁA NR XXXIV/398/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 38 w Bierutowie

 

UCHWAŁA NR XXXIII/397/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038

 

UCHWAŁA NR XXXIII/396/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok

 

UCHWAŁA NR XXXIII/395/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/358/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 marca 2021r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2025

 

UCHWAŁA NR XXXIII/394/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIII/393/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIII/392/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIII/391/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIII/390/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIII/389/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXIII/388/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Zbytowa do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XXXIII/387/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Karwiniec do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XXXIII/386/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia komunalnego Sołectwu Paczków do zarządzania i korzystania

 

UCHWAŁA NR XXXIII/385/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie za rok 2020

 

UCHWAŁA NR XXXIII/384/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bierutowa z tytułu wykonania budżetu za rok 2020

 

UCHWAŁA NR XXXIII/383/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

 

UCHWAŁA NR XXXIII/382/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bierutowa wotum zaufania

 

UCHWAŁA NR XXXII/381/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXXII/380/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038.

 

UCHWAŁA NR XXXII/379/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok.

 

UCHWAŁA NR XXXII/378/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z utrzymaniem czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XXXII/377/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 

UCHWAŁA NR XXXII/376/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.

 

UCHWAŁA NR XXXII/375/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w statucie Miasta i Gminy Bierutów.

 

UCHWAŁA NR XXXII/374/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 05/2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zaopiniowania petycji Teresy Garland.

 

UCHWAŁA NR XXXI/373/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038.

 

UCHWAŁA NR XXXI/372/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok.

 

UCHWAŁA NR XXXI/371/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie emisji obligacji.

 

UCHWAŁA NR XXXI/370/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2027.

 

UCHWAŁA NR XXXI/369/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 04/2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zaopiniowania petycji Teresy Garland.

 

UCHWAŁA NR XXX/368/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038.

 

UCHWAŁA NR XXX/367/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok.

 

UCHWAŁA NR XXX/366/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji polityki zdrowotnej na rok 2021.

 

UCHWAŁA NR XXX/365/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2021.

 

UCHWAŁA NR XXX/364/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/21 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021.

 

UCHWAŁA NR XXX/363/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Bierutów na lata 2021-2023.

 

UCHWAŁA NR XXX/362/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

UCHWAŁA NR XXX/361/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

 

UCHWAŁA NR XXX/360/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/178/16 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 września 2016 r.  w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie” oraz nadania jej statutu.

 

UCHWAŁA NR XXX/359/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Bierutów.   

 

UCHWAŁA NR XXX/358/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2025. 

 

UCHWAŁA NR XXX/357/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2027, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

UCHWAŁA NR XXX/356/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego.

 

UCHWAŁA NR XXX/355/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.   

 

UCHWAŁA NR XXIX/354/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/326/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2021-2038.

 

UCHWAŁA NR XXIX/353/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok.

 

UCHWAŁA NR XXIX/352/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu sprzedaży na rok 2021,  przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Bierutów i zwrotu tej opłaty.

 

UCHWAŁA NR XXIX/351/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przystąpienia  Miasta i Gminy Bierutów do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021.

 

UCHWAŁA NR XXIX/350/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/48/19 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior+ w Bierutowie.

 

UCHWAŁA NR XXIX/349/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zaopiniowania petycji dotyczącej podjęcia przez Radę uchwały popierającej List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rady RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Bierutowie.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/348/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie  zmian uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2021 rok

 

UCHWAŁA NR XXVIII/347/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie  ustalenia opłat za usługi cmentarne

 

UCHWAŁA NR XXVIII/346/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie ustalenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

 

UCHWAŁA NR XXVIII/345/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminie Bierutów

 

UCHWAŁA NR XXVIII/344/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2021

 

UCHWAŁA NR XXVIII/343/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/222/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

UCHWAŁA NR XXVIII/342/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej uchwałą Nr 02/2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji Teresy Garland

 

UCHWAŁA NR XXVIII/341/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej uchwałą Nr 01/2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji Arkadiusza Rakoczy i Piotra Sterkowskiego

 

UCHWAŁA NR XXVIII/340/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2021

 

UCHWAŁA NR XXVIII/339/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki, Rozwoju, Infrastruktury, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska na rok 2021

 

UCHWAŁA NR XXVIII/338/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2021

 

UCHWAŁA NR XXVIII/337/21 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Bierutowie na rok 2021

Metryka

sporządzono
2021-02-03 przez
udostępniono
2021-02-03 00:00 przez Raczyńska Monika
zmodyfikowano
2022-10-24 10:55 przez Raczyńska Monika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1819
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.